لینک دکمه ها

استایل:
لینک سفید
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#fcd846
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px
استایل:
لینک زرد
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#fcd846
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#ffffff
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px
استایل:
لینک سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#fcd846
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px
استایل:
لینک سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#fcd846
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px
استایل:
لینک سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#ffffff
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px
استایل:
لینک سفید
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
16px
رنگ خط:
#ffffff
عرض خط:
30px
ارتفاع خط:
2px

دکمه های چند ضلعی

استایل:
دکمه خاکستری
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#a1a1a1
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#f3f3f3
استایل:
دکمه زرد
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#fcd846
استایل:
دکمه سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#111111
استایل:
دکمه سبز
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#8dc63f

دکمه های رادیوس

استایل:
دکمه خاکستری
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#a1a1a1
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#f3f3f3
استایل:
دکمه زرد
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#fcd846
استایل:
دکمه سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#111111
استایل:
دکمه سبز
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#8dc63f

دکمه مستطیل استروک

استایل:
دکمه خاکستری
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#a1a1a1
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
استروک:
#f3f3f3
استایل:
دکمه زرد
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#fcd846
استایل:
دکمه سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
استروک:
#111111
استایل:
دکمه سبز
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
استروک:
#8dc63f

دکمه های کلاسیک

استایل:
دکمه خاکستری
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#a1a1a1
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#f3f3f3
استایل:
دکمه سبز
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#111111
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#fcd846
استایل:
دکمه سیاه
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#111111
استایل:
دکمه سبز
فونت:
مونتسرات سمی بلد
رنگ عنوان:
#ffffff
اندازه تکست:
14, 16, 18, 20px
پس زمینه
#8dc63f